Sẽ có những đớn đau không thành lời

By Mốc

Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

2 Comments

Leave a Reply