Categories
Quotes

Sẽ có những đớn đau không thành lời

By Mốc

Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

2 replies on “Sẽ có những đớn đau không thành lời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *