Categories
Quotes

Sẽ có những đớn đau không thành lời

Categories
Quotes

Khi từng bị tổn thương