Người xứ lạc

Đêm nay tôi viết cho người
Mơ hoài nơi đó dẫu mười năm qua
Hà Tĩnh ơi! Chốn phương xa
Ân tình mong nhớ, xót xa ghi lòng
Quê mình gạo trắng nước trong
Ao xanh tắm mát gợi lòng nhớ thương
Đĩa cà chấm mắm dầm tương
Phi lau xanh rặng, ngát hương cỏ mềm
Đêm nay tôi đứng ngoài thềm
Trông về nơi đó tình thêm đặm đà…

Mốc – Người xứ lạc
02:52 Đà Nẵng 15/04/2011

By Mốc

Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

2 Comments

Leave a Reply