Khi từng bị tổn thương

By Mốc

Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

Leave a Reply