“ Sẽ có những đớn đau không thành lời. Sẽ có những vết thương theo một đời. ”

*

Scroll To Top